trang cá cược xổ số 

在傑出的經營團隊與專業的技術人材十几年的竭尽所能下,振發以優良的產品品質深得客戶的信賴,並於2000年11月在台灣真正掛牌上櫃進行買賣(代碼: 5426)。而今振發在中國、美國西岸、美國東岸均有設立據點,以積極開發及垄作海内市場的態度,供应者國外客戶最即時與好的服務。
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

环球營運總部

振發實業股分无限公司
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

台灣三重廠

振發實業股分无限公司
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

台灣塑膠廠

大昇塑膠股分无限公司
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

中國常州廠

常州振揚電子无限公司
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

美國西岸銷售辦事處

United Sheetmetal,Inc.
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

美國東岸銷售辦事處

TeamMax Corporation
  • 連絡人:陳朝東师长教师
  • tonyc@teammax.com
  • 地点: 282 Central Street Unit#6 Hudson, MA 01749, USA
  • 電話:1-978-293-3542 傳真: 1-978-293-3543
Page Top
    赞成
    cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat